Domů  /  Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky aukčního portálu e-aukce.cz

Všeobecné a obchodní podmínky aukčního portálu e-aukce.cz platné a účinné ode dne 1.2.2011

1. Identifikační údaje provozovatele

1.1 Identifikace

Název: QCM, s.r.o. 

Společnost je registrovaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722.
Sídlo: Bellova 370/40, 623 00 Brno,
Kontaktní adresa: Heršpická 5, 639 00, Brno
IČ / DIČ: 26262525 / CZ26262525
Telefon: +420 538 702 702
Fax: +420 541 210 338
Web: www.qcm.cz
E-mail: info@qcm.cz

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele (statutární orgán)

Ing. David Horký, jednatel

1.3 Operátor uživatelské podpory

e-mail: podpora@qcm.cz
tel.: 538 702 705
pracovní doba: v pracovních dnech 8:00-17:00

2. Preambule

2.1 Aukční portál e-aukce.cz

2.1.1 Aukční portál e-aukce.cz (dále jen „AP“) je zřízen pro potřeby zadavatelů a dodavatelů.

2.2 Vymezení a definice pojmů

2.2.1 Provozovatelem AP je společnost QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel používá jinou fakturační adresu, než je adresa sídla. Fakturační adresa je Heršpická 813/5, 639 00 Brno. Fakturační adresa je zároveň kontaktní adresou Provozovatele.


2.2.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují práva a povinnosti Provozovatele, zadavatelů a dodavatelů (poslední dva subjekty dále označovány jako „Nakupující/Prodávající“ nebo „NP“) a podmínky, za kterých Provozovatel poskytuje služby v AP.


2.2.3 Závazek (závazky) Provozovatele vůči NP vznikají objednáním placené služby/placených služeb v AP. Placenou službou/placenými službami jsou doplňkové služby. Ostatní služby v AP jsou neplacené a v jejich případě je NP užívá bez nároku na podporu a záruky ze strany Provozovatele, tzn. užívá je tak, jak je Provozovatel poskytuje (tzv. provided “as is“).


3. Podmínky používání aukčního portálu e-aukce.cz

3.1 Práva a povinnosti Nakupujícího/Prodávajícího

3.1.1 Před zahájením realizace aukcí nebo účasti v nich je NP povinen provést registraci na AP. Registrace NP je bezplatná. Registraci je nutné potvrdit prostřednictvím odkazu uvedeného v emailu, jež bude zaslán na emailovou adresu zadanou při registraci.


3.1.2 Na základě potvrzení registrace je NP automaticky vytvořen uživatelský účet s možností přístupu do „Aukční síně“ (dále jen „AS“).


3.1.3 NP zodpovídá, že registraci na AP zřizuje pověřená a odpovědná osoba NP.


3.1.4 Registrací NP souhlasí s těmito VOP.


3.1.5 NP je povinen za objednanou doplňkovou službu/objednané doplňkové služby v AP zaplatit Provozovateli úhradu.

3.2 Práva a povinnosti Provozovatele

3.2.1 Provozovatel nezodpovídá za administrativní průběh a věcný obsah jednotlivých aukcí, nedohodnou-li se Provozovatel a NP písemně jinak, a dále nezodpovídá za údaje uvedené NP při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, nebo údaje v rozporu s dobrými mravy.


3.2.2 Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, aby NP mohl AP a především AS používat pro administraci elektronické aukce (elektronických aukcí).


3.2.3 Provozovatel garantuje dostupnost služeb nabízených v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za kalendářní měsíc.


3.2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku AP v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému nebo v případě narušení AP nebo AS neoprávněnou osobou. O dobu předem ohlášené odstávky AP se nesnižuje doba dostupnosti AP.


3.2.5 Provozovatel nezodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje/technických prostředků nebo nástrojů NP, a to i jejich částečnou nefunkčností.

3.3 Uveřejňování informací na aukčním portálu e-aukce.cz

3.3.1 NP vyplněním a potvrzením registrace na AP bezplatně objednává vytvoření své AS na AP a souhlasí se zpracováním a uveřejněním informací v registračním formuláři a informací ze zadávacího (výběrového) řízení, u kterých je stanovena tato povinnost právními předpisy nebo které NP požaduje uveřejnit a které se v rámci AP uveřejňují.

4. Platební a fakturační podmínky

4.1 Platební povinnost

4.1.1 Pokud NP požaduje doplňkové služby, je třeba pro jejich poskytování uzavřít servisní smlouvu nebo je individuálně objednat na www.e-aukce.cz/kontakt


4.1.1 NP je povinen uhradit finanční částku za provedené doplňkové služby na základě faktury vystavené podle uzavřené servisní smlouvy, která bude sjednána mezi Provozovatelem a NP individuálně nebo podle objednávky služby/služeb zpoplatněné(ých) dle aktuálního a platného ceníku.


4.1.2 Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Provozovatelem, pokud není sjednáno písemně jinak.


4.1.3 Provozovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po objednání služby (služeb) a podle ceníku uzavřené servisní smlouvy, která bude sjednána mezi Provozovatelem a NP individuálně nebo podle aktuálního ceníku platného v den objednání služby (služeb).

4.2 Neuhrazené poplatky

4.2.1 Neuhrazení faktury v daném termínu je považováno za porušení povinností vyplývajících z VOP a opravňuje Provozovatele zablokovat možnost práce s AP nebo AS v rozsahu neuhrazené služby (služeb) do doby uhrazení a připsání všech fakturovaných poplatků na účet Provozovatele. Za škody nebo prodlení či jakékoliv další důsledky vyvolané neplněním platebních či fakturačních podmínek ze strany NP nenese Provozovatel žádnou právní ani finanční odpovědnost.

4.3 Vrácení poplatku

4.3.1 V případě, že nelze z předem nepředvídatelného důvodu provést doplňkovou službu/služby, která(é) byla(y) již uhrazena(y), vrací Provozovatel úhradu pouze tehdy, pokud došlo k prokazatelnému zavinění na straně Provozovatele.


V Brně dne 1. 2. 2011

Ing. David Horký,
jednatel QCM, s.r.o.

 
logo E-ZAK

Certifikovaný elektronický nástroj
pro správu veřejných zakázek.
www.e-zak.cz

e-aukce | Základní informace | Nápověda | Časté dotazy | Reference | Kontakt

logo VU

Uveřejňování veřejných zakázek dle souladu se zákonem. www.vhodne-uverejneni.cz

logo e-tenders

Kompletní zpracování a administrativa veřejných zakázek. www.e-tenders.cz

http://www.gemin.cz

Jste dodavatel a chcete se účastnit výběrových řízení?
Registrujte se do katalogu firem